Regionvegsjef Torbjørn Naimak presenterte konseptvalgutredningen E6 Mørsvikbotn-Ballangen bl.a. for ordførerne (f.v) Anne-Rita Nicklasson (Ballangen), Rolf Steffensen (Hamarøy) og Tor Asgeir Johansen (Tysfjord) under et møte i Ballangen tirsdag.

Vil beholde ferge og "gamle" E6

Han smilte tappert, ordfører Tor Asgeir Johansen, men hadde vel ikke så veldig mye å være glad for.

Publisert
02. februar, 2012 klokken 19:48

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 02. februar, 2012 klokken 19:48
Kart
Slik planlegger Statens Vegvesen å bygge ut på strekningen Mørsvikbotn-Ballangen, i 5 etapper. Kråkmofjelles skal tas først, deretter tunnel gjennom Ulvsvågskaret.
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser


Statens Vegvesen vil beholde E6 etter dagens korridor i overskuelig fremtid – og vil fortsatt ha ferge over Tysfjorden.  Det betyr både at Johansen og andre tilhengere av fergefri E6 må smøre seg med voldsom tålmodighet. Regionvegsjef Torbjørn Naimak antydet at man riktignok hadde et langsiktig mål om å gjøre E6 fergefri, men at dagens utredning hadde et tidsperspektiv i plansammenheng helt frem mot 2040. Og verre for Tysfjord; Vegvesenets anbefaling vil innebære en åpenbar svekkelse av fergesambandet Drag-Kjøpsvik og en mulig nedgradering av Rv. 827 Kjøpsvikvegen til fylkesveg og Drag-Kjøpsvik til fylkesvegsamband dersom dette blir den endelige løsningen.

Torbjørn Naimak og Statens Vegvesen overrakte sin konseptvalgutredning (NVU) for E6 Mørsvikbotn-Ballangen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa under et presentasjonsmøte i Ballangen tirsdag. Her kunne Naimak fortelle ministeren og lokale politikere, fylkesråder og byråkrater at man hadde hatt 5 ulike konsepter (se under) til utredning og vurdering, og hadde landet på det første (og billigste) av disse.  Dersom Vegvesenet får det som de vil, skal E6 på denne strekningen følge samme korridor eller trasè som dagens E6. Store flaskehalser som Kråkmofjellet, Ulvsvågskaret og Skjellesvik-skaret skal elimineres ved å bygge tunneler, flere andre omlegginger gjennomføres for å redusere andre stigninger, få bedre geometri og kurvatur eller gi kortere veg. Veglengden vil etter dette konseptet  reduseres med omlag 10 kilometer. Fergetilbudet Bognes-Skar-berget økes til 36 turer pr. døgn som er i samsvar med standardkravene for riksvegferge-samband.  Med dagens fergestrekning vil dette kreve tre ferger for å oppnå ønsket frekvens.  Flyttes fergeleiene noe sørover, på begge sider av fjorden, noe som vurderes som et mulig alternativ, kan strek-ningen forkortes noe og frekvensen oppnås med bare to ferger. Dette anbefalte konseptet fra Statens Vegvesen vil kom-me på 4,4 milliarder, og 4,7 milliarder med et eventuelt innkortet samband over Tysfjorden.

- Jeg oppfatter innstillingen fra Vegvesenet som svært defensiv i forhold til en fergefri løsning, og stiller meg også undrende til at man ikke i større grad tar utgangspunkt i et velfungerende alternativ som Rv. 827 og ser det store potensiale som ligger her, ikke minst for næringslivet, mente Tor Asgeir Johansen.

Regionvegsjefen viste i sitt svar til Tysfjord-ordføreren at dilemmaet var at strekningen til Bognes uansett måtte utbedres og bygges om for store beløp.

-45 prosent av godstrafikken går "vestover", til Lofoten, Vesterålen og Harstad-området, mens de resterende 55 prosent går "nordover" og fordeler seg på Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget. 70 prosent av tungtrafikken kjører strekningen Dragskrysset-Bognes, påpekte Naimak, som opplyste at saken nå både skal til kvalitetssikring og ut på høring med høringsfrist 1. mai.

Statsråd Meltveit Kleppa takket for det hun omtalte som velgjort arbeid, og oppfordret kommunene til å legge gode grunnlag for at fylkeskommunen kan komme med klare føringer til departementet. Kleppa ga tydelig uttrykk for at hun ønsker E6 mellom Mørsvikbotn og Ballangen vurdert i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023. Denne skal behandles av Stortinget neste år. Enkelte av arbeidene, som Kråkmofjellet og tunnel Ulvsvågskaret, ligger allerede i NTP.

Skulle departement og Storting følge vegvesenets anbefaling om å bygge ut etter dagens trasè fra Mørsvikbotn til Ballangen og beholde ferga Bognes-Skarberget, så har Statens Vegvesen allerede sett for seg hvordan og i hvilken rekkefølge arbeidene bør utføres. Her vil etappe 1 være strekningen Mørsvikbotn-Kråkmo, samt omlegging i Ballangen. Prislappen for denne fasen er beregnet til 1 milliard kroner. Deretter vil man ta fatt på den svært etterlengtede tunnelen gjennom Ulvsvågskaret.  Arbeidene her er beregnet til 380 millioner. Begge disse to første fasene ligger i eksisterende Nasjonal Transportplan. Når tunnel Ulvsvågskaret er ferdig, vil man ta fatt på strekningen Kråkmo-Drags-krysset, som skal utbygges til god standard for 920 millioner. I etappe 4 er det strekningen Sætran-Ballangen som skal forbedres og bygges ut, for 730 millioner, før man er tilbake på "Hamarøy-sida" i etappe 5. Da er det strekninga Dragskrysset-Bognes som skal få standardheving. Her fremheves spesielt strekninga Nordkil-Botn hvor det ifølge vegvesenet er et stor framkommelighetsproblem. Utbygging i denne fase 5 er beregnet til 850 millioner. Til sist er det strekning Skarberget-Sætran som skal bygges ut, der man må gjøre noe med spesielt Skjellesvikskaret. Dette vil koste 540 millioner, og da er man oppe i de 4,4 milliardene som Vegvesenet har beregnet som totalkostnad for sitt anbefalte konsept.

Tor Asgeir Johansen, som selv ønsker seg en fergefri passering av Tysfjord etter alternativ fire bruer, synes det er positivt at vegvesenet legger opp til en etappemessig utbygging av den lange strekningen Mørsvikbotn-Ballangen.

-Det betyr at endelig beslutning om hvordan Tysfjord skal forseres kan justeres underveis, mener han - og kan i denne sammenhengen støtte seg til vegvesenets egne vurderinger. De skriver nemlig  i utredningen at eventuell fergefri E6 bør vurderes på nytt før man tar fatt på den planlagte fase 5.

Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen syntes tidsperspektivet frem mot 2040 var i drøyeste laget, men ble noe beroliget av statsråd Kleppas ønske om å få prosjektet inn i neste NTP.

- Dette har stått i stampe lenge, nå har vi fått en tidsplan og kan arbeide for å bidra til positiv samfunnsutvikling, mente han.

ALTERNATIVENE

Konsept 1

Utbygging etter dagens trasè m/ferge

(Dette alternativ anbefalt av Statens Vegvesen)

Utbygging av E6 til vegnormal standard.  Fergesambandet Bognes-Skarberget opprettholdes. Drag –Kjøpsvik vurderes.

Pris: 4.4-4,7 milliarder.

Konsept 2

Undersjøisk tunnel

Fergesambandet Bognes-Skarberget erstattes av undersjøisk tunnel ytre Tysfjord med tunnel-lengde 13 km. Utbygging av E6 til vegnormal standard. Drag-Kjøpsvik vurderes.

Pris: 7,8 milliarder

Konsept 3

Bru Nordre

Bru i området mellom Bognes og Skarberget. 3 km brulengde, som oppfattes som svært komplisert. Utbygging av E6 til vegnormal standard. Bognes-Skarberget legges ned, Drag-Kjøpsvik vurderes.

Pris: Usikkert

Konsept 4

Bruer midt (4 bruer)

Konseptet omfatter utbygging i dagens korridor fra Mørsvikbotn til sør for Drag til  vegnormal standard.  4 bruer og vei frem til rv. 827 ved Kjøpsvik. Fergesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik legges ned.

Pris: 11.7 milliarder

Konsept 5

Bruer sør

Konseptet avviker fra konsept 4 ved at ny forbindelse til rv. 827 tilknyttes dagens E6 lenger sør (Strinda/Sandnes). To av bruene kan gjøres kortere, men løsningen krever to lange tunneler. De nevnte fergesambandene legges ned.

Pris: 11,7 milliarder

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vil beholde ferge og "gamle" E6" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.