Leder i Tranøy Båt- og Velforening, Fred-Eddy Dahlberg, ber Hamarøy kommune se på mulighetene som ligger rundt Vestfjordbassenget, både for kommunereformen og for hurtigbåtrute til Evenes og Narvik som kan stimulere til næringsutvikling og bosetting. Her er han i Kvitsandhola, der foreningen jobber med sti-prosjekt.

Båtruter er viktige for Hamarøys framtid

Tranøy Båt- og Velforening (TBV) ber Hamarøy se nordover og over Vestfjorden for å styrke kommunens næringsliv og bosetting. De savner diskusjonen om samhandling rundt Vestfjorden i debatten om kommunereformen.

Publisert
03. juni, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 03. juni, 2014 klokken 12:00
Oppdatert: 12. juni, 2014 klokken 13:09

Foreningen viser til at samhandel og virksomheter på tvers av steder og bygder rundt Vestfjorden har lange tradisjoner som over tid har blitt nedbygd og mener at samlet sett utgjør sannsynligvis befolkningen rundt Vestfjorden en av de største befolkningskonsentrasjonene i Nordland.

– Sett i lys av kommunereform kan en revitalisering av samhandel på tvers av Vestfjorden gi nye muligheter også for interkommunale løsninger. Dette mener vi så langt ikke har vært inkludert i kommune- og regiondebatten. Flytilbudet på Evenes, både rute og charter, er i vekst og mye av turisttrafikken kanaliseres mot Lofoten/Vesterålen. En alternativ reisemulighet sydover mot Hamarøy vil gi reisende større tilbud og økt fleksibilitet, mener foreningen, som har gitt sitt innspill til Kommunedelplanens Samfunnsdel, der de ber kommunen se nærmere på mulighetene ved Tranøy havn og hurtigbåtrute til Evenes og Narvik.

–Utviklingen i Tranøy havn og etableringen av hurtigbåtrute mot Evenes og Narvik er avgjørende for videre vekst for Tranøy, og også for Hamarøy kommune, sier leder i foreningen, Fred-Eddy Dahlberg.

Nedvurderer stedsutviklingsplanene

Det pekes på stedsutviklingsplanene for tettstedene, der det vurderes at disse ikke lengre er relevante, men at de likevel kan fungere som inspirasjon til nye ideer for økt trivsel.

– Dette er å nedvurdere de tanker og ideer som er gjort lokalt gjennom denne prosessen. Alle TBV innspill til Kommuneplanens Samfunnsdel tar utgangspunkt i tidligere stedsutviklingsplan. Deretter er utviklingen generelt vurdert og behov er veiet opp mot bolyst og videre samfunnsutvikling. Blant annet har TBV pekt på utbygging av kommunikasjoner som avgjørende for bosetting, bolyst og

næringsutvikling for reiselivsbedriftene på Tranøy. Det vil oppfattes som et paradoks dersom kommunikasjoner ikke blir løftet frem som den prioriterte satsningen for et fremtidig Hamarøy. Dette spesielt når statlige midler i større grad blir kanalisert inn mot samferdsel og næringsutvikling, mener Dahlberg.

Pendling fra og til Hamarøy

Kommunen har listet opp incentiver for tilflytting og etablering av arbeidsplasser innenfor eksisterende og nye næringer.

–For Nordbygda og Tranøy har vi tidligere uthevet kommunikasjoner som helt avgjørende for en videre utvikling av reiselivsbedriftene og vi mener det foreligger et større potensial for videreutvikling med kommunal tilrettelegging og tilpassede rammebetingelser. Det poengteres i planen at Hamarøy er sin egen bo- og arbeidsmarkeds region og at det normalt ikke er mulig å dagpendle til andre kommuner fra Hamarøy. TBV har tidligere fremhevet at tilrettelegging for pendling i alle sine fasetter vil være et svært viktig tiltak for bosetting og bolyst. Dette betinger imidlertid at det fokuseres på kommunikasjoner inn og ut av kommunen. Vi har tidligere i denne prosessen hevdet at en hurtigbåtrute Tranøy – Evenes – Narvik vil kunne gi Tranøy, Hamarøy og Nord-Salten en ny giv. Potensialet for nyutvikling og ekspandering av bedrifter er stort. Denne ruten må betraktes som et tillegg til eksisterende kommunikasjonsmidler, inkludert fergeruten Skutvik – Svolvær. Ruten vil gi et sammenhengende og gjennomgående rutenett fra Bodø via Steigen til Skutvik, med avstikker til Lofoten med ferge/hurtigbåt og med hurtigbåt fra Tranøy via Evenes til Narvik. En hurtigbåtrute som angitt kan, under gitte forutsetninger og argumentasjon, ha en forsterkende effekt på fergesambandet og andre sjøverts kommunikasjoner. TBV mener at tiden er inne til å revitalisere sjøverts kommunikasjoner i indre Vestfjord, sier Dahlberg.

Også behovet for økt beredskap ses i sammenheng med næringsutvikling i kommunen.

– Det forventes en større aktivitet langs far-leden inn/ut av Vestfjorden på grunn av større havneutbygginger i Narvik, økt shipping og petroleumsaktivitet. Tranøy og havna, som er dyptgående, ligger svært sentralt til for denne trafikken, også når en tar i betraktning området hvor los settes, så har havna et potensial for næringsutvikling innen sikkerhets- og krisehåndtering. Som et apropos fra nesten-ulykken med fartøyene som slet seg ved kai Norcem for en tid tilbake, så var nærmeste slepebåt en på Sortland og to i Narvik. Tranøy har naturgitt beliggenhet, har en egnet havn og har tradisjon med håndtering av sjøverts trafikk via los- og fyrvesenet. Dette må ikke neglisjeres i behandlingen av Kommuneplanens Samfunnsdel, påpeker Dahlberg.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Båtruter er viktige for Hamarøys framtid" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.