Statsbudsjettet for 2013

Forslag til Statsbudsjett for 2013 er lagt fram, og for kommunene i Nord-Salten er utslagene variable.

Publisert
13. oktober, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 13. oktober, 2012 klokken 08:00
næringsliv
Helse-torget Valberg

Helse-torget Valberg

Behandling, helsekost, foto og galleri.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Når det gjelder overføringer er det Steigen kommune som kommer best ut med en økning på vel 5,3 millioner kroner, eller 3,6 prosent. Tysfjord får en økning på 3,5 prosent mens Hamarøy "bare" får 2,4 prosent mer enn i 2012. Gjennomsnittet for kommunene i Nordland er 4,4 prosent. I disse pengene ligger også kompensasjon for samhandlingsreformen, slik det også gjorde for 2012.

Når det gjelder skjønnsmidler, som blant annet skal kompensere for utgifter til barnevern og sosialtjenester, får Steigen 1,549 millioner kroner, Hamarøy får 783.000 og Tysfjord 750.000.

- Jeg er sånn høvelig fornøyd med resultatet for Steigen. Vi kunne selvsagt ønsket mer, men får ingen nominell nedgang, slik vi har opplevd tidligere. Det er beregnet en kostnadsvekst på 3,2 prosent i 2013, og det dekker denne økningen. Men tallene er usikre, og budsjettet er ikke vedtatt i Stortinget, så vi må ta forbehold, sier rådmann Roy Hansen i Steigen kommune.

I tillegg er 40 millioner kroner foreslått til E6 over Kråkmofjellet. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en l7,5 kilometer lang strekning. Målet for prosjektet er bedre framkommelighet, bedre forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet. Det foreligger nå vedtatt reguleringsplan for den nordligste strekningen, om lag fem kilometer. Regjeringen legger derfor til grunn en etappevis utbygging. Prosjektet Kråkmofjellet nord omfatter utbygging av 4,5 kilometer veg i dagen, 500 meter tunnel og to korte bruer. Anleggsarbeidene er ventet å starte våren 2013, og prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2015.

Til Nordlandsmuseet (Salten Museum) er det foreslått en pott på 13,541 millioner kroner, en økning på 433.000 kroner i forhold til fjoråret. Det betyr at det heller ikke til neste år vil være rom for å øke bemanningen på Hamsunsenteret.

Regjeringen foreslår også at Steigen kommune får 3,03 millioner kroner til molo og utdyping i Nordfold havn.

Regjeringen foreslår også å bevilge om lag 253,1 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.

Tabell:

1         2                     3         4                     5         6         7         8

Steigen           0,4      64.899           107     154.381         5.336      3,6      4.274   2,8

Hamarøy        -0,8     71.056           110     113.248         2.628       2,4      1.922   1,7

Tysfjord         11,6    63.936           106     127.017         4.309        3,5      3.513   2,8

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Statsbudsjettet for 2013" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.