Filip Mikkelsen (Felleslista i Tysfjord) tilbakeviser at det er personlige forhold som hemmer utviklingen av bolig og næringsutbygging på Drag. –Vi i Felleslista har i flere år jobbet for å legge gode rammebetingelser for næringslivet i kommunen, men vi er i mindretall. Tysfjord er en av landets største industrikommuner i Nordland og vi ønsker at næringslivet skal ha utviklingspotensial og mulighet for fleksible løsninger, sier han.

– Det ene slå ikke beina under det andre. Tvert imot.

Det sier Filip Mikkelsen, som mener at Felleslista i Tysfjord i en årrekke har jobbet for både boligutbygging og næringsutvikling i kommunen, på begge sider av fjorden. Han ønsker å tilbakevise alle teorier og påstander om at det skal ligge personlige forhold bak, som skal være med å stoppe utviklingen av Dragsamfunnet.

Publisert
30. september, 2014 klokken 12:04

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 30. september, 2014 klokken 12:04
næringsliv
Botn Snekkerverktsted

Botn Snekkerverktsted

Produksjon og montering av innvendige trapper.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Bakgrunnen er forrige ukes avisartikkel, der Kurt Jessen og Jessen Rør AS er overgitt over at formannskapet har vedtatt å omregulere næringstomt til boligarealer i sentrum av Drag.

­- Felleslista stemte for forslaget fordi vi mener det er en god og fremtidsretta ordning for sentrumsområdet fordi man da får et helt klart skille mellom bo-, service- og industriområder. Slik som det er i dag så er store deler av sentrum sammenvevd i bo- og næringsområder. Vi ønsker rett og slett opprydding i Drag sentrum. Forhåpentligvis til beste for alle., forklarer Mikkelsen.

–Jeg har fulgt Jessen Rør i mange år. Det er en kjempebedrift. Fra min tid som styreleder vet jeg at eieren ønsker større og mer tilpassede arealer for sin utvikling av bedriften. Jeg har stor forståelse for dette og jeg både håper og ønsker at virksomheten får arealer nok til å utvikle seg. Derfor vil et nytt industriområde kunne løse bedriftens ønsker og behov for fremtida. På siste formannskapsmøte ble det uttrykkelig sagt at bedriften selvfølgelig skal få være der de er, frem til nye næringsområder blir tilbudt, sier Filip Mikkelsen til Lokalavisa.

– Vi ønsker å rydde opp i Dragsamfunnet og Felleslista er for både privat og kommunal boligutbygging og også å legge til rette for næringsutvikling.

Han viser til at kommunestyret i forrige periode blant annet gikk inn for å bruke 1,1 mill kommunale kroner til boligutvikling på Drag.

– I dag er det åtte leiligheter, det blir rundt 140 000 kroner per enhet, noe som er rimelig samfunnsinvestering, mener Mikkelsen.

Det er en kjensgjerning at Felleslista har jobbet for å få til også re-regulering av  Hamnbakkan boligfelt, som ligger øst for sentrum. Dette område er allerede regulert som boligområde, men mangler grunnlagsinvesteringer i form av vei, vann og kloakk.

–Her gjenstår det vei, vann og kloakk. Men jeg ser ingen motsetning mellom privat og kommunal boligbygging, heller tvert imot. Det er noe som også næringslivet nyter godt av ved eksempelvis å foreta grunnarbeider. Det er enhver bedriftseiers strategi å kunne ha muligheten til å utvikle seg. Ingen skal jage Jessen bort fra der han er i dag. Samtidig er det flott at lokale aktører setter fokus på sine interesser og behov.

– Men er det ikke nettopp politikernes uenigheter over lang tid som gjør at det i dag er litt kaos når det gjelder næringsarealer på Drag?
- Det kan man gjerne påstå, men jeg oppfatter at innbyggere på Drag nå ønsker planer som regulerer bruken av området og en regulering som ivaretar framtidsmuligheter. Felleslista har gjennom hele denne perioden jobbet for det som innbyggerne har ønsket. Dessverre er Felleslista i mindretall og våre forslag blir nedstemt gang på gang.

Næringsarealer ved sjøen

Mikkelsen viser til at det jobbes med å utvikle og legge til rette for industriområde fra Drag ASVO og inn mot Nordnesbukta, samt et serviceområde ved den kommunale kaia på Drag.

– På to folkemøter som var i september og oktober 2010  i forbindelse med Utviklingsprogrammet for Drag, hvor 100 sambygdinger møtte, ble det gitt klare signaler på at innbyggerne ønsker et pent sentrumsområde, med grøntarealer og belysning. Etter min oppfatning er industri- og anleggsvirksomhet lite formålstjenlig i sentrum og vi i Felleslista har også fremmet forslag om å legge til rette for både privat og kommunal boligbygging på Drag, sier Mikkelsen. Han viser til at partiet la frem i budsjettforslag 2012 om å bruke 2 ½ mill kroner til regulering av Hamnbakkan boligfelt og industriområde Drag.

-Det ble nedstemt da, men heldigvis har vi nylig fått det til etter flertallsvedtak i kommunestyret. Vi i Felleslista, inkludert undertegnede, har stått på nettopp for å tilrettelegge og legge gode premisser for næring og industri i Tysfjord kommune, deriblant gode rammebetingelser både for landindustrien, oppdrettsnæringen og landbasert fiskeindustri. Jeg tror på en samhandling av lokale og regionale aktører. Skal vi få det til, så må det samhandles, mener Mikkelsen og legger til:

– Næringslivet i Tysfjord som opererer på det globale markedet  må ha mulighet til å endre seg i takt med den globale utviklingen og gis fleksibilitet, og da kan lokale reguleringsplaner hemme den utviklingen, dersom disse ikke er tilpasset virkeligheten. Derfor er det bl.a. viktig at oppdrettsnæringen får muligheter for sonedrift, den landbaserte fiskeindustrien på Korsnes får muligheter for levendelagring av villfanget fisk og at Norcem ikke blir bundet av juridiske reguleringsplaner. For øvrig har næringslivet god erfaring i å omstille seg og gjennom denne erfaring har vi kunnskap som også den offentlige forvaltningen kan lære av.

Kraftutbytte bør gå til investeringer

Høyre-politikeren mener også at utbytte som kommunene får fra Nord Salten Kraft AS bør gå direkte til grunnlagsinvesteringer og ikke direkte inn i kommunens driftskostnader.

–Vi foreslo under budsjettbehandlingen for 2012 å bruke 14 millioner kroner til grunnlagsinvesteringer i samfunnet, bl.a. oppgradering av det kommunale lednings- og kloakknett, men ble nedstemt. En slik bruk av utbyttet ville være et offensivt signal til kraftlagets styre, samt gitt synergier til private aktører og bidra til å skape aktivitet. Men igjen – Felleslista er i mindretall og styrer ikke kommunen, oppsummerer Filip Mikkelsen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "– Det ene slå ikke beina under det andre. Tvert imot." på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.