Kommunestyret i Tysfjord behandlet kun regnskapet dor 2013 da de møttes på Árran sist torsdag. Resten av dagen ble viet et lukket arbeidsmøte om økonomi.

Stort underskudd

Kommunestyret i Tysfjord godkjente torsdag kommunens regnskap for 2013 med et samlet underskudd på vel 12,1 millioner kroner.

Publisert
07. november, 2014 klokken 08:25

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 07. november, 2014 klokken 08:25
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

I tillegg er investeringsregnskapet avsluttet med en udekket finansiering på 4,2 millioner kroner som skal dekkes inn med økt låneopptak. Det betyr at Tysfjord kommune ved utgangen av 2013 har et akkumulert driftsunderskudd på i alt 21,5 millioner kroner, noe som også ble behørig kommentert av opposisjonen.

–Hvor skal jeg begynne? 18 millioner i minus på drifta! Det betyr at vi har brukt 1,5 millioner kroner mer enn vi har råd til – hver eneste måned! Og det er ikke første året. Jeg vil påstå at vi kommer til å ha et akkumulert underskudd på minst 30 millioner kroner ved utgangen av 2014. Det er rett og slett krise! Vi har verken politisk eller administrativ styring på økonomien. Det er mulig jeg maler fanden på veggen, men vi er nødt til å ta et krafttak, sa Filip Mikkelsen blant annet (Felleslista).

Ikke bærekraftig

I følge Årsmeldingen for 2013 for Tysfjord kommune er årsaken til det store merforbruket at kommunen har en utgiftstruktur som ikke lenger er bærekraftig. Det utøves heldøgns omsorg og pleie på tre plasser, kommunen har tre legekontor og tre skoler. I følge rådmannens kommentar må kommunen snarest gjøre grep for å tilpasse driften til de inntekter kommunen kan påregne i framtida, og gjøre strukturvedtak i kommunens drift. Kommunens driftsutgifter har økt langt mer enn driftsinntektene, og mellomværet er gjort opp med bruk av fondsmidler. Nå er imidlertid fondene oppbrukt og fondsavsetninger kan ikke lenger brukes til å balansere driften.

–Kommunen har de siste årene gjennomført budsjettbehandlinger som ikke oppfyller kommunelovens krav om realistisk sammenheng mellom påregnelige inntekter og realistiske utgifter. Det er vedtatt kostnadsreduksjoner uten at tjenestenivået skal reduseres. Kommunen har i tillegg et stort framførbart underskudd innenfor VAR området per utgangen av 2013 på nesten 12 millioner kroner, skriver rådmann Konrad Sætra i årsmeldingen. Sætra viser også til at han både i 2010, 2011 og 2012 har kommentert det alvorlige i at kommunens nettoutgifter har økt langt mer enn inntektene. Denne utviklingen stoppet opp i 2013, trolig på grunn av innkjøpsstoppen, men underskuddet for 2013 ble allikevel på 12,1 millioner kroner. Det har igjen ført til at likviditeten har vært svekket og kommunen har i store deler av året måttet benyttet hele likviditetslånet på 50 millioner kroner. Sykefraværet er også høyt i 2013 med 10,6 prosent, selv om dette er gått ned fra 11,3 prosent i 2012.

–Årets brutto driftsresultat (driftsinntekter - driftsutgifter) viser en negativ saldo på 17,9 millioner kroner. Dette er en liten forbedring fra 2012, men det er et meget dårlig resultat og vitner om at kommunen fortsatt har store utfordringer framfor seg for å få en sunn økonomi, skriver rådmannen til slutt i årsmeldingen.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Stort underskudd " på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.