Ordførerne Anders Sæter i Tysfjord og Rolf Steffensen i Hamarøy mener at E6 «over Hamarøya» bør videreføres etter dagens trasè. Eventuell fergefri kryssing av Tysfjord anses for å ligge så langt frem i tid og for å være så dyrt at et slikt prosjekt vil hemme all annen samferdselsbygging i region og landsdel.

Vil beholde ferge

Ordførerne i Tysfjord, Hamarøy og Lødingen mener at Bognes/Lødingen-sambandet og en oppgradert E6 og E10 langs dagens hovedtraseer vil tjene samfunnets interesser på en god måte også i fremtiden.

Publisert
07. mars, 2011 klokken 12:26

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 07. mars, 2011 klokken 12:26
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

De lokale ordførerne Rolf Steffensen, Anders Sæter og Vibeke Tveit (Lødingen) tar dermed også standpunkt mot en løsning som inkluderer fergefri kryssing av Tysfjord de nærmeste årene. I en pressemelding begrunnes dette med både kostnader og tidsperspektiv:

- Hensynet til viktige nærings- og samfunnsinteresser i de berørte kommunene og i regionene tilsier at det forestående trasévalget må kunne realiseres innen akseptable tidshorisonter, og til en samlet kostnad som ikke umuliggjør enhver annen samferdselsutbygging i landsdelen i mange år framover. Trasévalg som skaper ytterligere usikkerhet om når og eventuelt hvorvidt påtrengende utbedringer vil bli gjort, er ikke akseptable, heter det i pressemeldingen fra de tre ordførerne og fra lederen i Lødingen næringsforum, Randi Normann.

Det har vært gjennomført flere utredninger om å erstatte fergeforbindelsen Bognes-Skarberget med fergefri forbindelse.  Den siste var fylkesdelplan med konsekvensutredning i 2003, hvor kryssing av Tysfjord med bruer eller undersjøiske tunneler ble vurdert. Statens Vegvesen anbefalte da å videreføre fergedriften inntil teknologisk utvikling eller andre endringer i forutsetningene gir grunnlag for å ta saken opp på nytt.

I disse dager pågår et større utredningsarbeid som skal føre fram til endelig valg av fremtidens E6-trasé mellom Sørfold og Ballangen, ny E10-trasé mellom Sortland og Evenes og fremtidig krysningspunkt mellom de to europaveiene. Denne konseptvalgutredningen (KVU), som den kalles, skal være ferdig i mai/juni 2011, og vil danne grunnlag for regjeringens beslutning om prinsippløsning for E6 på denne strekningen.

- Før man kommer så langt vil KVU kvalitetssikres gjennom ekstern kompetanse, deretter sendes ut på høring, før departementet sender saken til regjeringen, forteller prosjektleder for KVU Sørfold-Ballangen, Sven-Arne Moen.  Han er fornøyd med hvordan prosjekt og prosess har vært gjennomført de siste månedene, og roser de involverte for stort engasjement. I tillegg til en egen referansegruppe for prosjektet, involveres også ordførere i de berørte kommunene til egne møter, der også fylkeskommunen deltar i tillegg til Vegvesenets egne folk.  I tillegg har altså  næringsliv og politisk ledelse i de tre kommunene Hamarøy, Tysfjord og Lødingen i fellesskap etablert en arbeidsgruppe som har som mål å gi innspill til det pågående planarbeidet. Arbeidsgruppa har allerede etablert nær kontakt med næringslivsorganisasjoner og kommuner i fem regioner, i tillegg til en rekke andre viktige samfunnsaktører.

-Valget av fremtidig trasé for E6 gjennom Hamarøy og Tysfjord må stå i en nøye sammenheng med valget av fremtidig krysningspunkt/forbindelse mellom E6 og E10. Etter vår mening vil Bognes/Lødingen-sambandet og en oppgradert E6 og E10 langs dagens hoved-traseer tjene samfunnets interesser på en god måte også i fremtiden, skriver arbeidsgruppa i sin pressemelding, der de også understreker at en videreføring av dagens trasèer forutsetter at en rekke flaskehalser både på E6 og E10 blir utbedret og oppgradert:

- En videreføring av dagens traseer, samt opprettholdelsen av forbindelsen mellom E6 og E10 over Bognes/Lødingen-sambandet, krever at flaskehalsene mellom Fauske og Bognes, dvs Ulvsvågskaret, Nordkilsvingen, Kråkmofjellet og tunnelene gjennom Sørfold får akseptabel standard.  Det samme gjelder for strekningen Sortland – Evenes der følgende flaskehalser må utbedres: Våtvoll, Kåringen og stigning v/Tjeldsundbrua. I tillegg må hele strekningen mellom Kongsvik og Lødingen utbedres og avkortes der dette er mulig. Langs E6 nord for Skarberget må også Skjellesvikskaret og deler av Ballangsmarka utbedres og oppgraderes til akseptabel standard, mener arbeidsgruppa.

- En snarlig utbedring og forkorting av dagens trase vil kunne sees i sammenheng med en langsiktig strategi for samferdsel i hele regionen, konkluderer arbeidsgruppen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vil beholde ferge" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.