Kartlegger området. Salten Kartdata har foretatt målinger i området og det er Sweco Norge som har fått oppdraget med å kalkulere veiprosjektet.

Forprosjekt Muskenvei i godt driv

Forprosjektet for Muskenveien er fullfinansiert, Salten Kartdata har foretatt lasermåling av veitraséen og Sweco Norge har fått anbudet om å kalkulere totalprosjektet.

Publisert
29. oktober, 2010 klokken 14:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 29. oktober, 2010 klokken 14:00
Oppdatert: 29. oktober, 2010 klokken 08:12
Kart over Muskenveien
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Det er med andre ord godt driv på arbeidet med å utarbeide en økonomisk og teknisk plan for vei til Musken. Leder i styringsgruppa, Ronny Nergård er godt fornøyd.
- Jeg var i oppstartmøte med Sweco Norge på tirsdag og det er en veldig spennende fase vi nå er inne i, sier Nergård.

Ferdig til jul
Så  langt ser det ut til at forprosjektet kan bli ferdig til årsskiftet.
- Det som Sweco Norge legger frem vil være svært viktig for det videre arbeidet og helt avgjørende om man går videre med prosjektet, sier Nergård.
Forstudien innbefatter et  skisseprosjekt som beskriver og kartfester de fysiske og

økonomiske rammene for prosjektet (kalkyle for totalprosjektet). Det vil foreligge beskrivelse av veg- og tunnellengde og vegstandard og vil også inneholde en kostnadskalkyle som grunnlag for en politisk beslutning om videreføring av arbeidet.

- Hva vil så være neste skritt når forprosjektet foreligger?
- Etter at forprosjektet er gjort vil det bli et politisk arbeid som må gjøres hvor man må be regjering og stat om midler til bygginga av selve veien. Men det er først etter at forprosjektet er klart at man vil kunne vite hvor realistisk planene er.  Blir kostnadene beregnet til 1 milliard kroner vil det være  urealistisk å bygge vei. Man må vurdere videre etter den skissen som blir lagt frem, forteller Nergård.
Det er ikke tatt med konsekvensutredning i forprosjektet.  Det finnes per idag ingen reguleringsplan for Musken.
- Det vil eventuelt bli jobbet videre med reguleringsplan for Musken-Josommarset uavhengig av veiforbindelsen. Men hvor stort omfang reguleringsplanen skal ha,  avgjøres av det Sweco legger frem. Når kartdataene er klare, sannsynligvis i begynnelsen av neste uke vil Sweco komme på befaring i området. Også en geolog vil foreta vurderinger av området. Området  er usikkert med tanke på hellingen, men geologen kan eventuelt nedgradere og finne ut hvordan en vei kan bygges.

Spleiselag
Sametinget har gitt tilsagn om inntil kr. 300.000 i støtte til forprosjektet Muskenveien under forutsetning av at Tysfjord kommune er prosjekteier. Musken Laks AS  og NordSalten Kraft har begge bevilget kr. 200.000. Lasermålingen som er gjort gir det beste grunnlaget for prosjektering av vei og utarbeidelse av reguleringsplan.

- Det gir også et pålitelig resultat i forhold til plassering av trasé med skjæringer, fyllinger og massebalanse. Salten kartdata var for et par uker siden inne i området med helikopter, sier Nergård.

Det er arbeidsgruppa for Muskenvei som har overført myndighet og ansvar til å gjennomføre forprosjektet  til Tysfjord kommune. Også bevilgningene er overført til kommunen, som har forpliktet seg til å gjennomføre forprosjektet.

Samordning med hurigbåtdrift

MuskenSenter AS har tidligere utredet vegforbindelse til Musken. Planområdet strekker seg  fra E6 ved Sagpollen, langs Svartvannets sørvestside  frem til Musken og prosjektet er saksbehandlet i Tysfjord kommune. I følge MuskenSenter AS er prosjektet stillt i bero  på grunn av kravet om konsekvensutredning. I sakens dokumenter fremgår det at fylkeskommunen er positiv til å vurdere å  delfinansiere prosjektet via en samordning av dagens midler til hurtibåtdrift. Rådmannen  viser til at prosjektet skulle  finansieres via et næringsprosjekt for Musken, der kraftutbygging og produksjon av smolt var  hovedsatsingsområdet. Så langt vurderer rådmann Konrad Sætra fremdriften i prosjektet som  svært god og viser til samarbeidsavtale med arbeidsgruppa, engasjement av ekstern bistand og ekstern  finansiering.  Sætra viser videre til at prosjektet er godt forankret blant innbyggerne i Musken og  at prosjektet støttes av både offenlige aktører og privat næringsliv.

Forprosjekt Muskenveien legger grunnlaget for videre beslutninger om prosjektets gjennomførbarhetmed hensyn til tekniske løsninger og  beregnet kostandsnivå, samt mulige  finansieringsmodeller. Deretter må det tas stilling til om det skal foretas en konsekvensutredning som blant annet klargjør konsekvensene for miljø, naturrressurser og samfunn.

Dersom forprosjektet konkluderer med at veiforbindelse til Musken er mulig å gjennomføre vil kommunen iverksette en fremdriftsplan som innebefatter konsevensutredning og  reguleringsplan samt arbeide for at prosjektet prioriteres økonomisk og synliggjøres i  fylkeskommunens planverk.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Forprosjekt Muskenvei i godt driv" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.