Prosjektleder Tone Amundsen (tidligere Finnesen) ser behovet for at SANKS fortsatt har regionkontor i Tysfjord og omorganiseres med to ansatte. Men fra 1. januar er leieavtalen på kontorlokalene ved Margits Minne på Drag sagt opp og foreløpig er det ikke midler til videre drift.

SANKS ut av Tysfjord?

SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern) har hatt et økende antall brukere og veiledningstjeneste i perioden de har hatt regionkontor i Tysfjord. Likevel, fra nyttår kan det være slutt. Nå er kontorleien ved Margits Minne sagt opp med virkning fra 1. januar 2013 og prosjektet over. Igjen sitter mange lulesamer med behov for nettopp disse tjenestene.

Publisert
23. oktober, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 23. oktober, 2012 klokken 16:00
Oppdatert: 07. november, 2012 klokken 10:06
næringsliv
Coop Steigen SA

Coop Steigen SA

Avd. Leinesfjord- tlf. 757 78 103
Avd. Leines- tlf. 757 78 434
Avd. Nordfold- tlf. 757 79 108

Din bedrift her?Flere bedrifter

Pasienthenvisninger utenfor Finmark, til alle avdelinger i SANKS, øker. Etterspørsel etter veiledning og undervisning har øket betraktelig og flere offentlige instanser kontakter SANKS for samarbeid. Det er inngått samarbeidsavtale med Tysfjord kommune og skolen ser et behov.

-Tysfjordkontoret er det kontoret vi har hatt minst utfordringer med. Geografisk er det veldig konsentrert og det er ikke så mange kommuner og andre spesialisthelsetjenester å forholde seg til. Det har dermed vært enklere med samarbeid på alle plan. Den største utfordringen her er at etterspørselen etter SANKS tjenestetilbud har blitt så store at en ansatt på langt nær ikke har mulighet for å ivareta alle henvendelser. Vi har derfor sett det som nødvendig å sette inn ekstra ressurser for å ivareta etterspørselen, opplyser prosjektleder Tone Amundsen (tidligere Finnesen).

Økende antall pasienter

Bakgrunnen for at det kan bli stopp er økonomiske ressurser. Helse Nord og Helse Finmark har ikke bevilget midler til videre drift. I de tre årene prosjektet med regionskontor har pågått er det fondsmidler fra SANKS som har holdt det gående. Målet med kontorene i Tysfjord, Snåsa og Oslo er å utvikle et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern til den samiske befolkningen i hele Norge. Så langt tyder det på at de har lyktes med nettopp det. Tilbakemeldingen fra blant annet Drag skole viser at det absolutt er nødvendig at SANKS er tilstede i Tysfjord kommune. Rådmann i Tysfjord kommune viser til at det gjennom samhandlingsreformen, hvor det stilles krav til et likeverdig helse- og omsorgstilbud for den samiske befolkning, nettopp styrker behovet for et "forsterket" SANKS.

-Det har vært knyttet en 100 prosent fagstilling til kontoret i Tysfjord og et felles nasjonalt fagteam, som har bistått innen klinisk arbeid, veiledning og undervisning. Tallene viser en økning i antall aktive pasienter bosatt utenfor det ordinære opptaksområdet for alle avdelinger, sier Amundsen.

Økningen er særlig stor for Barne- og ungdomspskykiatrien (BUP) og Tysfjord kommune er den av kommuner utenfor Finnmark som i størst grad har pasienter som benytter seg av SANKS-BUP, og det holder seg stabilt gjennom hele prosjektperioden. Også innenfor voksne pasienter er det en klar økning, hvorav også her er Tysfjord den kommunen utenfor Finmark som utmerker seg med høyeste pasienttall i SANKS

Fremtidig organisering

SANKS har inngått treparts samarbeidsavtale mellom SANKS, Salten DPS Nordlandssykehuset og Tysfjord kommune. De har vært og vil være en medaktør til prosjektet "Tverrkulturelt Helse Senter" i samarbeid med Tysfjord kommune og har også et samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter. SANKS sitter i ressursgruppen til prosjektet "Samisk naturkunnskap som ressurs til bedre helse og livskvalitet".

-Det kan se ut som tilretteleggingen i form av terapeuter med samisk kulturkompetanse har ført til at flere samer med et hjelpebehov nå faktisk oppsøker, og klarer å nyttiggjøre seg tilbudet de får. På den annen side har vi tilbakemeldinger fra ansatte om økt arbeidspress, samt at det er utfordrende å jobbe alene. Det tyder på at vi bør vurdere andre modeller for organisering, sier Amundsen.

Hun ser for seg en modell hvor man styrker fagligheten og tryggheten ved regionkontorene  ved å gi kollegial støtte og faglig påfyll, med to ansatte per kontor.  En samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samsvarer med Regjeringens samhandlingsreform.

-Det har vært en økning hele veien i antall brukere og vi ser at når vi er mer synlige både for brukere og øvrig helsepersonell senkes terskelen for å bruke oss. Vi har et oppriktig ønske om å fortsette, sier Tone Amundsen.

Men først må finansieringen på plass.

Tilbakemeldinger fra ansatte:

"Tilbakemeldingen fra Drag skole er at vi ser absolutt nødvendighet av at SANKS er tilstede i Tysfjord kommune "

"Vi har fått tilgang på flotte forelesere med høy kompetanse. Det har gitt oss en viss "forståelse" og "innblikk" i den samiske kulturen og har ikke minst gitt oss forståelse av at vi trenger ennå mer kunnskap om dette for å kunne gi en god tjeneste til den samiske befolkningen."

Uttalelse

STH-utvalget bestående av ordførere og rådmenn i Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommuner har på sitt møte idag behandlet Helse Nord RHFs vedtatte avvikling av SANKS-prosjekt /spesialisthelsetjenestetilbud i Nord-Salten-kommunene.
I denne forbindelsen vil utvalget tilkjennegi sitt syn gjennom vedlagte uttalelse:

Uttalelse til Helse Nord

STH-utvalget, bestående av ordførere og rådmenn i Steigen, Tysfjord og Hamarøy, er kjent med at Helse Nord har bestemt å avvikle prosjektet ” Utvikling av nasjonale kliniske tjenester utenfor Finnmark” fra kommende nyttår av. Det betyr at også det stedlige kontoret til Samisk nasjonalt kompetansesenter, lokalisert på Drag i Tysfjord, vil bli nedlagt fra 1. 1. 2013.

STH-utvalget opplever dette som svært uheldig. Våre kommuner har både samisk og norsk befolkning. SANKS er et nasjonalt kompetansesenter, som har som oppdrag å sikre et likeverdig tilbud innenfor psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge. Vi har fått forståelsen av at SANKS har gjort en svært god jobb i vårt område, og at tilbudet har vært mye benyttet i prosjektperioden. Vi kan derfor ikke akseptere at et slikt tilbud blir opprettet over flere år, for så å ikke bli videreført når det viser seg at tilbudet blir benyttet og etterspurt. SANKS er den eneste spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern som innehar spisskompetanse innenfor samisk språk og kultur, noe våre kommuner har hatt mulighet til å dra nytte av. Tilbudet SANKS har gitt er også helt i tråd med Stortingsmelding 47- Samhandlingsreformen, der hensikten er at en større del av spesialisthelsetjenesten skal ut i kommunene, for der å virke i en nær samhandling med kommunehelsetjenesten.

Hamarøy, Tysfjord og Steigen kommuner har sammen med Salten DPS startet opp et målrettet interkommunalt samarbeid for å videreutvikle et helhetlig kommunalt tjenestetilbud innen psykisk helse i Nord Salten. Den samiske kulturen er en selvfølgelig del av dette prosjektet, og vi ser på SANKS som en naturlig og nødvendig samarbeidspartner for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud for alle innenfor psykisk helse i Nord Salten. Vi ser et stort behov for SANKS` fortsatte tilstedeværelse i Nord Salten, ikke bare overfor den samiske befolkningen, men også i møte med andre, og da i særlig grad flyktninger med ulik kulturbakgrunn som i økende grad bosettes i våre kommuner. STH-utvalget ber Helse Nord se til at SANKS kan fortsette som et permanent tilbud i Nord-Salten.

Nord-Salten 5. november 2012

Asle Schrøder                        Tor Asgeir Johansen                         Rolf Steffensen

Ordfører Steigen                    Ordfører Tysfjord                             Ordfører Hamarøy

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "SANKS ut av Tysfjord?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.